Klaipėdos regiono plėtros studija

Klaipėdos regiono turizmo ir žemės ūkio sektorių plėtros studija

Studijos tikslas – sukurti prielaidas subalansuotai ir kryptingai Klaipėdos regiono ekonominei plėtrai skatinti, identifikuojant ir pagrindžiant turizmo ir žemės ūkio sektorių specializacijos ir plėtros kryptis.

Objekto apibrėžimas – Klaipėdos regiono turizmo ir žemės ūkio sektorių plėtros studija, apimanti sektorių specializacijos krypčių identifikavimą, jų konkurencingumo ir plėtros, koreliacijos su kitais regione esančiais ekonomikos sektoriais, proveržio galimybių analizę.

Studijos sudėtinės dalys:

 • turizmo ir žemės ūkio sektorių esamos situacijos, konkurencingumo nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste analizė;
 • pasirinktų ir su Užsakovu suderintų 5 užsienio šalių regionų analogų turizmo ir žemės ūkio sektorių specializacijos (sėkmės modelių) analizė;
 • turizmo ir žemės ūkio sektorių plėtros vizija, prioritetai ir vystymosi scenarijus artimam laikotarpiui (iki 2020 m.) ir strateginei plėtrai (iki 2030 m.);
 • Klaipėdos regiono turizmo ir žemės ūkio sektorių plėtros įgyvendinimui reikalingos organizacinės valdymo struktūros modelio sukūrimas.

Studija apims dviejų sektorių specializacijos krypčių identifikavimą, jų konkurencingumo ir plėtros, koreliacijos su kitais regione esančiais ekonomikos sektoriais, proveržio galimybių analizę. Parengta studija, kartu su Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos identifikuotomis specializacijos kryptimis, bus neatsiejama dalis planuojamos rengti Klaipėdos regiono ekonominės plėtros (specializacijos) strategijos.

Sektorinė studija veda link Klaipėdos regiono:

 • integralios regioninės politikos stiprinimo ir regioninės specializacijos kūrimo;
 • esamos verslo plėtros stiprinimo ir investicijų pritraukimo;
 • subalansuotos teritorinės regiono plėtros, įskaitant užimtumo ir naujų darbo vietų skaičiaus didinimą;
 • geresnių sąlygų inovacijų skatinimui, naujų klasterių formavimui ir esamų stiprinimui, sudarymo;
 • regiono atsparumo didinimo ir patrauklumo augimo;
 • regiono gyventojų kompetencijų augimo;
 • pagrindų gerėti gyvenimo kokybei ir gyventojų mobilumui didėti;
 • pamatuojamų proveržio rezultatų pasiekimo.

Projekto koordinatorius – asociacija „Klaipėdos regionas“. Studiją rengia UAB „Civitta“. Studijos rengimo grupę sudaro Klaipėdos regiono savivaldybių strateginio planavimo, verslo plėtros, turizmo ir žemės ūkio sričių specialistai.

Biudžetas: 44 770 Eur (su PVM). Studija finansuojama iš Klaipėdos regiono savivaldybių biudžeto lėšų.

2018-07-10–2018-12-31.