paslaugų EKONOMIKA

Tikslas: siekiama didinti paslaugų ekonomikos dalį Klaipėdos regione užtikrinant būtinąsias prielaidas tvariam Klaipėdos regiono konkurencingumui ir plėtrai.

Veiklos sritys

Paslaugų ekonomika apima šias sritis:

 • Kvalifikuota darbo jėga ir talentai
 • Gyvenamojo ir komercinio nekilnojamo turto infrastruktūra
 • Regiono pasiekiamumas ir judumas
 • Regiono specializaciją atitinkančios investicijos ir verslo plėtra
 • Kokybiškas viešųjų paslaugų ir viešojo valdymo sektorius

priemonės

Pritraukti aukštos kvalifikacijos darbo jėgą ir talentus į regioną pagal specializacijos sritis:
 • Klaipėdos regiono prekės ženklo, atliepiančio geriausios vietos gyventi ir dirbti identitetą, sukūrimas ir rinkodaros / komunikacijos kampanijos su priemonių planu ir stebėsenos rodikliais parengimas ir vykdymas.
 • Tikslinių aukštos kvalifikacijos specialistų pritraukimo į Klaipėdos regioną programos parengimas ir įgyvendinimas. Paskatų sistemos kurti aukštos kvalifikacijos ir pridėtinės vertės darbo vietas pagal regiono specializacijos kryptis sukūrimas ir įgyvendinimas.
Užtikrinti patogų regiono pasiekiamumą ir judumą jo viduje:
 • Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir judumo jo viduje įvairiomis transporto rūšimis situacijos analizės ir vystymo veiksmų plano parengimas.
 • Transporto taršos mažinimo rekomendacijų ir paskatų sistemos regione sukūrimas ir įgyvendinimas.
 • Ekologiško transporto plėtrai palankios infrastruktūros rekomendacijų ir priemonių plano parengimas.
Didinti viešojo valdymo ir viešųjų paslaugų kokybę:
 • Viešojo sektoriaus paslaugų kokybės stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas.
 • Viešojo administravimo specialistų kvalifikacijos klientų patirties valdymo ir aptarnavimo srityse kėlimas.
 • Administracinės naštos verslui mažinimo priemonių plano regione (kuriant regiono išskirtinumą ir patrauklumą) parengimas.
 • Viešojo sektoriaus paslaugų skaitmenizacijos audito ir rekomendacijų regiono savivaldybėms parengimas.
Regiono mastu vykdyti sinchronizuotą urbanistinę nekilnojamo turto ir su juo susijusios infrastruktūros plėtrą:
 • Vieningos Klaipėdos regiono gyvenamojo būsto plėtros vizijos ir rekomendacijų savivaldybėms parengimas.
 • Vieningos Klaipėdos regiono komercinio nekilnojamojo turto plėtros vizijos ir rekomendacijų savivaldybėms parengimas.
 • Galimybių studijos su rekomendacijomis vasaros biuro ir laikinų darbo vietų erdvių plėtrai Klaipėdos regione parengimas (vietos ir užsienio darbuotojams).
Skatinti investicijas į paslaugų ekonomikos ir verslo plėtrą pagal specializacijos kryptis Klaipėdos regione:
 • Užsienio investicijų pritraukimo (darbo vietų kūrimo) į Klaipėdos regioną kampanijos parengimas ir vykdymas.
 • Paslaugų centrų pritraukimas į Klaipėdos regioną (ypač prioritetą skiriant veikiantiems pagal regiono specializacijos kryptis).
 • Paskatų sistemos paslaugų ekonomikos ir kūrybinių industrijų srityse sukūrimas ir įgyvendinimas.
 • Jaunų įmonių (startuolių) verslų vystymo akseleravimo struktūrizuotos programos paslaugų ekonomikos ir kūrybinių industrijų srityse parengimas ir įgyvendinimas.

poveikis

2030 m.
Klaipėdos regiono BVP išaugimas 6%
Dirbančiųjų skaičiaus Klaipėdos regione išaugimas 3%
Aukštos pridėtinės vertės ir kvalifikacijos darbo vietų skaičiaus išaugimas >5% lyginant su Lietuvos vidurkiu
Disponuojamųjų pajamų vienam namų ūkio nariui išaugimas >+1% punktas lyginant su Lietuvos vidurkiu
Pasitenkinimo viešojo sektoriaus paslaugomis rodiklis (net promoter score) Augimas >10% nuo stebėsenos pradžios 2023 metais

investicijos

Planuojama, kad šios krypties įgyvendinimui prireiks 31,11 mln. EUR investicijų.

Jas sudarys savivaldybių ir valstybės lėšos, Europos Sąjungos finansavimas, privataus sektoriaus ir Klaipėdos regiono viešojo transporto paslaugų teikėjų investicijos.

įgyvendintojai

asociacija klaipedos regionas
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
palanga
klaipeda
klaipeda id
Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras
neringa

Klaipėdos regiono turizmo organizacija (RTO)

naujas FEZ
skuodas
kretinga

Nekilnojamojo turto vystytojai

Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas
silute
klaipedos rajonas

Klaipėdos regiono viešojo transporto paslaugų teikėjai

Raimonda

Krypties koordinatorė:

Raimonda Mc Geever

Asociacija „Klaipėdos regionas“

Projektų vadovė

Tel.: +370 614 16706

El. paštas: raimonda@klaipedaregion.lt

Detalų Paslaugų ekonomikos krypties aprašymą rasite čia. Taip pat kviečiame susipažinti su Klaipėdos regiono specializacijos strategija iki 2030 m.