ASOCIACIJOS „KLAIPĖDOS REGIONAS“ VEIKSMAI ĮGYVEDINANT KLAIPĖDOS REGIONO SPECIALIZACIJOS STRATEGIJĄ IKI 2030 M. – PIRMŲJŲ METŲ APŽVALGA
 • Pradėti įgyvendinti Klaipėdos regiono specializacijos strategijoje iki 2030 m. (KRSS2030) numatyti veiksmai ir apie jų įgyvendinimą dalytasi asociacijos „Klaipėdos regionas“ komunikacijoje;
 • Parengta KRSS2030 programų įgyvendinimo ataskaita už 2021 m. laikotarpį.
 • Parengtos KRSS2030 krypčių įgyvendinimo programos 2023–2025 m. laikotarpiui.
 • Parengtos ir patvirtintos 6 tarptautinių projektų paraiškos, leisiančios pritraukti Europos Sąjungos investicijų numatytų KRSS2030 priemonių įgyvendinimui, regioninio bendradarbiavimo stiprinimui, taip pat regiono partnerių tarpusavio komunikacijos stiprinimui, galinčiam išsivystyti į naujas partnerystes ir bendrus projektus.
JŪRINĖ EKONOMIKA
 • Prisidėta prie pavasarį Lietuvos Respublikos Seime Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (KMTP) inicijuoto pirmojo Lietuvoje jūrinio verslo ir politikos forumo „Klaipėda jūrinėje Europoje“ organizavimo bei viešinimo.
 • Vykusiame jūrinio verslo ir politikos forume priimta rezoliucija dėl Lietuvos jūrinės ekonomikos konkurencingumo didinimo, kuri skatins šalyje priimti sprendimus, galinčius suteikti postūmį ne vien konkrečiam sektoriui, bet ir visam Klaipėdos miestui bei regionui.
 • Su KMTP gruodį organizuotas jūrinės vėjo energetikos forumas „Pokyčių vėjas“, kuriame išryškintos jūrinio vėjo energetikos sektoriaus atsiradimo atveriamos galimybės Klaipėdos regionui. Forumas išskirtinai svarbus pasitinkant jau kitąmet planuojamą pirmojo Lietuvoje jūrinio vėjo parko vystytojo konkursą.
BIOEKONOMIKA
 • KRSS2030 ir turima Klaipėdos regiono specializacijos bioekonomikos kryptis įvertinta Europos Sąjungos lygmeniu. Europos Komisijos atlikto tyrimo duomenimis, esame vienintelis regionas Lietuvoje, nuosekliai vystantis bioekonomiką ir išnaudojantis šios srities perspektyvas ekonominiam augimui.
 • Šių metų spalį Palangoje organizavome tarptautinę Baltijos jūros šalių subregionų bendradarbiavimo platformos (BSSSC) metinę konferenciją „Bioeconomy – building sustainable future“, kurios dėka Klaipėdos regiono vardas ir apsisprendimas stiprinti regiono bioekonomikos sektorių pasklido plačiai po visą Baltijos jūros regioną. Konferencijos veiklos prisidėjo ir prie bioekonomikos kompetencijų stiprinimo, partnerysčių tinklo plėtros.
 • Dominuojanti šios specializacijos krypties tema 2021–2024 m. – regioninės maisto tiekimo grandinės. Kartu su rajoninėmis savivaldybėmis organizuoti susitikimai su regiono ūkininkais. Daugiausiai diskutuota apie vietos ūkininkų produkcijos tiekimo regiono mokymo įstaigoms iššūkius ir galimybes.
 • Siekiant stiprinti regiono bioekonomikos potencialą, asociacija „Klaipėdos regionas“ įstojo į Lietuvos biotechnologų asociaciją.
 • Šiemet dirbta ties Klaipėdos regiono bioekonomikos tarybos steigimo klausimu, pradėtos diskusijos dėl regiono ūkininkų, žuvininkystės ir akvakultūros įmonių situacijos bei poreikių, susijusių su ekologine gamyba, vykdomos veiklos diversifikavimu ir atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) gamyba, tyrimo ir rekomendacijų sektoriaus augimui rengimo. Kitąmet toliau dirbsime ties šių veiksmų planavimu ir galimu įgyvendinimu.
DARNUS JŪRINIS IR PAKRANČIŲ TURIZMAS
 • Klaipėdos regiono turizmo organizacijos (RTO) kūrimas. Parengta Klaipėdos regiono turizmo organizacijos (RTO) veiklos modelių analizė, kurioje įvertintos RTO steigimo sąlygos, esamos prielaidos ir galimybės Klaipėdos regione bei pasiūlytas efektyviausias organizacijos veiklos modelis. RTO veiklos modelis pristatytas ir LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, kuri palaiko tokių organizacijų kūrimą ir indėlį į turizmo sektoriaus stiprinimą. Su Ministerijos atstovais kalbėta apie Klaipėdos regiono galimybę tapti pirmuoju regionu Lietuvoje, turizmo politiką koordinuojančiu regioniniu lygmeniu.
 • Dalyvavome Lietuvos turizmo forume „Permąstykime turizmą“ pristatydami Klaipėdos regione vykstančius procesus bei sustiprindami suinteresuotųjų šalių poziciją RTO steigimo klausimu.
 • Siekiant įgyvendinti Klaipėdos regiono prioritetinio dviračių takų tinklo analizėje numatytas priemones, kartu su partneriais iš Pamario ir Vakarų Pamario regionų (Lenkija) ir Europos dviratininkų federacijos (Belgija) įgyvendinome bandomąjį mažos apimties projektą „Baltijos jūros dviračių maršrutas“ (Interreg Pietų Baltijos programa). Projekto tikslas – tarptautinės dviračių trasos „Eurovelo 10“ stiprinimas ir populiarinimas užsienio rinkose.
PAŽANGIOS PRAMONĖS EKONOMIKA
 • Nuolat aktyviai dalintasi Europos Sąjungos skelbiamų projektų finansavimo kvietimais, organizuojamais renginiais bei kita regiono partneriams aktualia šios specializacijos krypties informacija.
PASLAUGŲ EKONOMIKA
 • Parengta pirmoji Klaipėdos regiono pozicionavimo strategija, kurios tikslas – kryptingo ir nuoseklaus regiono įvaizdžio formavimas ir žinomumo didinimas siekiant efektyviai naudoti turimus išteklius bendram regiono pristatymui Lietuvoje bei užsienyje. Pasirinkta regiono pozicionavimo kryptis „Vakarų Lietuva lengvai“.
 • Aktyviai dirbta ties Klaipėdos regiono dviračių takų tinklo kūrimu. Kartu su ekspertais parengta Klaipėdos regiono prioritetinio dviračių takų tinklo analizė. Analizės dokumente suformuotas prioritetinis Klaipėdos regiono dviračių takų tinklo projektas, kuris leistų užtikrinti sklandų ir patogų keliavimą dviračiais, tiek regiono gyventojams, tiek ir regiono svečiams bei turistams.
KRSS2030 HORIZONTALIŲJŲ PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS
 • Baigtas įgyvendinti Interreg Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Smart Planning“, kurio tikslas – stiprinti savivaldybių darbuotojų žmogiškuosius gebėjimus, kompetencijas ir strateginio planavimo įgūdžius regioninio planavimo srityse bei stiprinti Klaipėdos ir Kuržemės regionų bendradarbiavimą bei partnerystę. „Smart Planning“ projekto metu asociacija „Klaipėdos regionas“ parengė du KRSS2030 integralius dokumentus. Pirmasis – Klaipėdos regiono bei kaimyninių Tauragės, Telšių ir Latvijos Kuržemės regionų galimybių formuoti ir vystyti bendras funkcines zonas (regionus) analizė. Dokumentas analizavo kaimyninių regionų specializacijas bei planuojamas plėtros kryptis, ieškojo sąsajų su Klaipėdos regiono specializacijos prioritetais ir kryptimis. Parengtas KRSS2030 horizontalaus prioriteto „Ugdantis regionas“ įgyvendinimo veiksmų planas, kuris pirmą kartą apjungė visus regiono švietimo atstovus ir įtraukė juos į plano kūrimo procesą, taip pat identifikavo veiksmus, kuriuos skirtingi partneriai gali atlikti kartu, kurdami pagrindą KRSS2030 krypčių įgyvendinimui ir plėtrai.
 • Parengta pirmoji horizontalaus prioriteto „Atviras regionas“ ataskaita. Asociacija „Klaipėdos regionas“ aktyviai dirbo naujų kontaktų ir partnerysčių kūrime. Visus metus dalyvauta įvairiuose tarptautiniuose ir nacionaliniuose susitikimuose bei renginiuose. Pradėtas bendradarbiavimas su LR Žemės ūkio ministerija ir LR Užsienio reikalų ministerija siekiant stiprinti regiono poziciją bei svarbą formuojant nacionalinę regioninę politiką bei regiono įdirbį Baltijos jūros strategijos įgyvendinime.