Kvietimas teikti paraiškas 2024-2026 m. Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo programai įgyvendinti

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS 2024-2026 m. KLAIPĖDOS REGIONO PASIEKIAMUMO IR ŽINOMUMO DIDINIMO PROGRAMAI ĮGYVENDINTI

V. Petriko nuotr.

Kviečiame teikti paraiškas Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2024-2026 metų programai įgyvendinti.

Konkursas organizuojamas parinkti tiesioginį susisiekimą vykdančią (-ias) organizaciją (-as), prisidėsiančią prie siekio didinti Klaipėdos regiono konkurencingumą ir patrauklumą, įsigyjant rinkodaros paslaugų rinkinį.

Programos tikslai:

  1. Klaipėdos regiono, kaip patrauklios turizmui ir investicijoms vietovės, įvaizdžio kūrimas ir populiarinimas;
  2. Tiesioginių jungčių tarp Klaipėdos regiono ir tikslinių atvykstamojo turizmo šalių bei tiesioginio užsienio investicijų rinkų, pasiekiamumo kokybės užtikrinimas.

Programos uždaviniai:

  1. skatinti tiesioginių maršrutų į tikslines Klaipėdos regiono atvykstamojo turizmo bei užsienio investicijų rinkas ir iš jų efektyvumą;
  2. didinti atvykstamojo turizmo į Klaipėdos regioną srautus (skatinti efektyviausių rinkodaros priemonių, pristatančių Klaipėdos regioną kaip patrauklią lankytiną turistinę kryptį, įgyvendinimą);
  3. skatinti tiesioginių užsienio investicijų srauto į Klaipėdos regioną pritraukimą (skatinti efektyviausių rinkodaros priemonių, pristatančių Klaipėdos regiono investicinę aplinką, įgyvendinimą).

Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys, kurie ne mažiau kaip 2 metus aktyviai veikia Klaipėdos regione ir (ar) planuoja vykdyti tiesioginius reguliarius susisiekimo maršrutus (skrydžius) iš (į) Palangos oro uosto (-ą).

Paraiškos Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2024-2026 metų programos įgyvendinimui priimamos

nuo 2024 m. gegužės 14 d. 08:00 val. iki gegužės 22 d. 17:00 val.

Paraiškos Konkursui priimamos paštu, elektroniniu paštu adresu info@klaipedaregion.lt  arba atvykus į Asociacijos biurą, adresu Tiltų g. 6, Klaipėda, LT-91248.

Paraiškos iki kvietime nurodyto termino pabaigos turi būti pateikti Asociacijai vienu iš nurodytų būdų:

  • tiesiogiai arba naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis pateiktos Asociacijai. Paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti nurodyta: „KLAIPĖDOS REGIONO PASIEKIAMUMO IR ŽINOMUMO DIDINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS“. Paraiškos, pateiktos naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis, laikomos pateiktos laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data ar paraiškos įteikimo pasiuntiniui data yra ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų pateikimo diena;
  • elektroniniu paštu teikiamos paraiškos ir pridedami dokumentai turi būti pateikiami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdfdocx, jpeg ir kt.). Pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Visi konkursiniame pasiūlyme esantys dokumentai su priedais, kurie teikiami elektroniniu paštu, privalo būti pasirašyti galiojančiu saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Saugiu elektroniniu parašu tvirtinamas visas pasiūlymas.

Atkreiptinas dėmesys, kad paraiškos pildomos lietuvių kalba. Vienas juridinis asmuo gali pateikti tik vieną paraišką.

Paraiškos nesvarstomos, jeigu pateiktos pasibaigus skelbime nurodytam paraiškų priėmimo laikui ir/arba nepateikti visi paraiškoje prašomi dokumentai.

Kontaktinis ir už informacijos apie konkurso sąlygas ir vykdymo tvarką suteikimą atsakingas asmuo: Eglė Stonkė, asociacijos „Klaipėdos regionas“ vykdančioji direktorė, el. p.: info@klaipedaregion.lt. Tel. +37067540642.