ĮVERTINTOS FUNKCINIŲ REGIONŲ KŪRIMO GALIMYBĖS

Klaipėdos regionas rodo lyderystę bei stiprina savo partnerystės ryšius su išoriniais kaimynais. Asociacija „Klaipėdos regionas“, kartu su visomis regiono savivaldybėmis, išanalizavo ir įvertino Klaipėdos regiono galimybes bendradarbiauti ir vystyti jungtinius projektus, bendras paslaugas ir iniciatyvas su artimiausiais kaimynais – Tauragės, Telšių ir Kuržemės (Latvija) regionais.

Analizės metu buvo įvertinta Klaipėdos, Tauragės, Telšių ir Kuržemės (Latvija) regionų esama situacija, turimas ekonominis potencialas bei, pasitelkiant regionų pasirinktas specializacijos kryptis, išskirtos keturios regionus vienijančios kryptys, kurios turi didžiausią potencialą ir galimybes funkcinių regionų (zonų) kūrimui ir regionų atsparumo formavimui. Tai:

– Tvarus išteklių naudojimas

– Darnus patirtinis turizmas

– Į žmogų orientuotos viešosios paslaugos

– Aukštos pridėtinės vertės kūrimas

Regionų atsparumas yra pagrindinis regioninės plėtros rodiklis, kuris leidžia įvertinti regionų veikimo struktūrą, skatina tvarų augimą ir stiprina gebėjimą kokybiškai reaguoti į neigiamus (ekonominius, socialinius, kultūrinius, ekologinius) išorinius pokyčius ilgalaikėje perspektyvoje.

Funkciniai regionai yra naujas regionų plėtros planavimo ir įgyvendinimo būdas, didinantis regionų plėtros planavimo efektyvumą, skatinantis optimalų turimų resursų ir kompetencijų naudojimą. Funkcinių ryšių kūrimas yra ilgalaikis, tačiau Lietuvoje dar visiškai naujas procesas. Funkcinių regionų poreikis bei svarba akcentuojami ir baigiamame rengti LR teritorijos bendrajame plane iki 2030 m.

Atliktos funkcinių regionų vystymo analizės tikslas yra padėti tvirtą pamatą Klaipėdos ir kaimyninių regionų bendradarbiavimui ir efektyviam regionų pasirinktų specializacijų įgyvendinimui kuriant funkcines zonas. Bendradarbiavimas, kuriant funkcines zonas tampa itin aktualus regionams, siekiantiems iš teritorinių vienetų transformuotis į lokalius lyderius.

Kviečiame susipažinti su parengta Klaipėdos regiono galimybių plėtoti funkcines zonas (regionus) su Telšių, Tauragės ir Latvijos Kuržemės regionais analize:

Tarpregioninis bendradarbiavimo stiprinimas ir funkcinių regionų (zonų) plėtra yra sudėtinė Klaipėdos regiono specializacijos strategijos iki 2030 m. dalis. Regioninė specializacija – ilgalaikis regiono partnerių sutartas planas, kaip regionas tobulės ir keisis, visiems kartu sprendžiant kylančias regionines problemas bei sutelkiant turimus resursus (ir pritraukiant naujus) regiono konkurencingumui didinti. Daugiau informacijos apie Klaipėdos regiono specializaciją.

Klaipėdos regiono galimybių plėtoti funkcines zonas (regionus) su Tauragės, Telšių ir Latvijos Kuržemės regionais analizė yra dalis Asociacijos įgyvendinamo projekto „Regioninis bendradarbiavimas darniam, integruotam ir sumaniam planavimui“ (angl. Inter-regional Cooperation for Sustainable, Integrated and Smart Planning, LLI-431 Smart planning), kuris finansuojamas iš Interreg V-A Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos. Visas projekto biudžetas –363,2 tūkst. Eur. Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 308,8 tūkst Eur.

Ši informacija parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už informacijos turinį atsako Asociacija „Klaipėdos regionas“. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.