SMART PLANNING

Projekto pavadinimas: LLI-431 Regioninis bendradarbiavimas darniam, integruotam ir sumaniam planavimui (Sumanus planavimas, angl. Inter-regional Cooperation for Sustainable, Integrated and Smart Planning, trumpinys – Sumanus planavimas)

Projekto tikslas: Stiprinti regiono dalyvių žmogiškuosius gebėjimus, kompetencijas ir strateginio planavimo įgūdžius, didinti tarpvalstybinį regioninį bendradarbiavimą darniai ir veiksmingai regionų plėtrai.

Projekto nauda Klaipėdos regionui: Projekto metu bus identifikuoti Klaipėdos regiono plėtros horizontalieji prioritetai, parengtas jų įgyvendinimo veiksmų planas. Taip pat bus atlikta funkcinių regionų vystymo analizė – įvertintos Klaipėdos regiono galimybės plėtoti partnerystes ir bendrus projektus tiek su aplinkiniais Tauragės, Telšių regionais, tiek ir su Latvijos Kurzemės regionu. Projekto metu taip pat bus parengta regioninė žmogiškųjų gebėjimų ir lyderystės ugdymo programa, tarpsieninio bendradarbiavimo ir planavimo praktinis vadovas.

Projekto tikslinės grupės: vietos ir regiono politikai, savivaldybių teritorijų planavimo ir strateginės plėtros specialistai.  Projekto veiklose bus kviečaimi dalyvauti ir regionų ekosistemos dalyviai – verslo ir mokslo struktūrų atstovai, bendruomenių nariai.

Projekto pagrindiniai: Latvijos Kurzemės planavimo regionas (pagrindinis partneris) ir Asociacija “Klaipėdos regionas” (Lietuvos partneris).

Biudžetas: Biudžetas: 363 237, 51 Eur, iš jų 308 751,88 Eur finansuojami Europos regionų plėtros fondo (ERPF) lėšomis. Projektas finansuojamas iš Interreg V-A Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos, prioritetinė sritis – Efektyvios viešosios paslaugos.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2020.06.01-2022.05.31

PROJEKTO METU ĮGYVENDINTOS VEIKLOS IR PROJEKTO REZULTATAI

Viena svarbiausių projekto „Sumanus planavimas“ veiklų – įgyvendinta Klaipėdos ir Kuržemės regionų ir vietos savivaldos gebėjimų stiprinimo ir lyderystės programa, orientuota į regionų kompetencijų kėlimą ir stiprinimą išmanaus planavimo bei tarpsieninio bendradarbiavimo srityse.

Gebėjimų stiprinimo ir lyderystės programos sudėtinės dalys:

Parengtas tarpvalstybinis planavimo gidas. Dokumente sudėta svarbiausia projekto metu partnerių surinkta informacija, sukaupta patirtis, vykusių diskusijų medžiaga, identifikuoti regioninio planavimo iššūkiai bei siūlomi jų sprendimo būdai.

Įgyvendintas gebėjimo stiprinimų seminarų ir dirbtuvių ciklas. Suorganizuoti 9 tematiniai susitikimai, kuriuose dalyvavo apie 200 abiejų regionų partnerių atstovų, kurie diskutavo, stiprinimo savo žinias ir ieškojo tolimesnių bendradarbiavimo abipus sienos galimybių.

Suorganizuotos 2 inovacijų stovyklos, kurių metu regionų atstovai išgrynino ir identifikavo esmines tarpsieninio bendradarbiavimo problemas ir iššūkius, kuriuos vėliau giliau analizuotos ir nagrinėtos gebėjimų stiprinimo seminarų ir dirbtuvių metu. Projekto partneriai siekė visapusiškai išanalizuoti ir aptarti egzistuojančius iššūkius bei bendrakūrybos būdu rasti optimaliausius sprendimus jų eliminavimui.

Egzistuojančios patirties įvertinimui ir susipažinimui su kitų Baltijos jūros regionų planavimo metodais, buvo suorganizuotos 2 pažintinės kelionės, kuriose dalyvavo Kuržemės ir Klaipėdos regionų politikai, planavimo specialistai, dirbantys su regiono plėtros klausimais. Regionų atstovai lankėsi Lenkijos Pamario bei Pietvakarių Suomijos regionuose. Džiugu, kad pradėtas bendradarbiavimas ir pažintys išaugo į realius darbus – regionai kartu pateikė paraiškas tarptautinio bendradarbiavimo projektams ir bus įgyvendinami per artimiausius 3 metus.

Ventspilyje suorganizuota baigiamoji projekto konferencija, kurioje apžvelgtas projekto įgyvendinimas ir pasiekti rezultatai. Konferencijos metu didžiausias fokusas skirtas vietos savivaldybių iniciatyvoms ir geriesiems pavyzdžiams, skatinant išmanų planavimą ir regioninį bendradarbiavimą.

Asociacija „Klaipėdos regionas“ projekto įgyvendinimo metu toliau plėtojo ir dirbo ties regiono specializacijos strategijos rengimu. Projekto metu parengti integralūs Klaipėdos regiono specializacijos strategijos iki 2030 m. (toliau KRSS2030) dokumentai:

KRSS2030 Horizontaliojo prioriteto „Ugdantis regionas“ veiksmų planas, skirtas regiono švietimo sektoriaus bendradarbiavimo skatinimui bei sutelkimui KRSS2030 tikslams pasiekti.

Parengta Klaipėdos regiono galimybių plėtoti funkcines zonas (regionus) su Telšių, Tauragės ir Latvijos Kuržemės regionais analizė, kuris tikslas – įvertinti kaip KRSS2030 tikslai ir pasirinktos kryptys koreliuoja su kaimyninių regionų prioritetais ir įvertinti galimas partnerystes ir bendradarbiavimo sritis.

Išgrynintas regiono ekosistemos svarbiausių partnerių (esamų ir didžiausią potencialą turinčių) žemėlapis.

Suorganizuoti 3 seminarai Klaipėdos regiono savivaldybėms ir partneriams, skirti aptarti ir įvardinti svarbias regioninio bendradarbiavimo kryptis ir sritis, kurios turi didelį potencialą ir reikalauja regiono partnerių dėmesio ateityje. Pasirinkta tema: Viešųjų paslaugų kokybės standarto Klaipėdos regione kūrimas.

Projekto metu taip pat sukurtas Klaipėdos regiono specializacijos strategijos iki 2030 m. vizualinis identitetas bei parengta brošiūra, KRSS2030 pristatymui. Informacijos apie KRSS2030 ir projektą sklaidai parengti 10 vienlapių.